Výukové materiály - zdarma ke stažení

Všechny níže uvedené výukové materiály jsem sám vytvořil a poskytuji je zdarma všem zájemcům z řad žáků, studentů i učitelů. Z hlediska respektování autorských práv při jejich dalším využití pouze požaduji uvedení odkazu na stránky autora - http://www.jarjurek.cz. Výukové materiály byly vytvořeny bez jakéhokoliv honoráře, či dotace. Pokud jsou pro vás tyto materiály užitečné a chcete podpořit jejich další vývoj a rozvoj, můžete přispět dobrovolnou finanční částkou na číslo účtu 1020391031/3030 (AirBank).

Učebnice Test Písemka
MATEMATIKA    
Absolutní hodnota čísla

Absolutní hodnota, intervaly

   
Algebraické výrazy pro učební obory

Lomené algebraické výrazy

Algebraické výrazy

Algebraické výrazy I

Algebraické výrazy II

Algebraické výrazy celistvé

Algebraické výrazy, mocniny, odmocniny

Algebraické vzorce

 
Analytická geometrie Analytická geometrie I

Analytická geometrie II

Body, vektory

Elipsa

Hyperbola

Kružnice

Parabola

Přímka

Souřadnice bodů, vzdálenost bodů

Vektory

Vektory
Číselné obory Číselné obory, číselné výrazy, dělitelnost

Číselné obory, číselné výrazy, dělitelnost, absolutní hodnota, intervaly

 
Číselné výrazy Číselné výrazy  
Dělitelnost čísel, nejmenší společný násobek, největší společný dělitel

Dělitelnost čísel pro 6. ročník

Nejmenší společný násobek, největší společný dělitel

Dělitelnost čísel pro 6. ročník

 
Desetinná čísla Dělení desetinných čísel

Desetinná čísla

Násobení a dělení desetinných čísel deseti, stem, tisícem

Násobení desetinných čísel

 
Exponenciální a logaritmická funkce Exponenciální a logaritmická funkce, logaritmy

Exponenciální funkce

 
Exponenciální rovnice Exponenciální funkce a exponenciální rovnice

Exponenciální funkce, exponenciální rovnice, logaritmy

Exponenciální a logaritmické rovnice

Exponenciální rovnice

 
Finanční matematika    
Funkce a lineární funkce pro studijní obory

Funkce pro studijní obory

Funkce pro učební obory

Funkce s absolutní hodnotou, funkce exponenciální a funkce logaritmická

Funkce pro SOŠ

Funkce

Funkce a lineární funkce

Funkce obecně a lineární funkce

Vlastnosti funkce

Vlastnosti funkce, lineární a kvadratická funkce

Funkce, lineární funkce a nepřímá úměrnost
Geometrie pro 6. ročník    
Goniometrie pravoúhlého trojúhelníku

Goniometrie a trigonometrie pro studijní obory

Goniometrie a trigonometrie pro učební obory

Řešení pravoúhlého trojúhelníku

Goniometrické funkce úhlů větších než 90°

Goniometrické rovnice

Goniometrie I

Goniometrie II

Goniometrie - tabulka důležitých hodnot

Goniometrie, trigonometrie

Goniometrie - úhly, vlastnosti funkcí,  tabulka důležitých hodnot

Goniometrie - určování hodnot goniometrických funkcí

Goniometrie - vlastnosti goniometrických funkcí

Goniometrie - vzorce

Řešení pravoúhlého trojúhelníku

Řešení pravoúhlého trojúhelníku pro obor Kadeřník

Sinová věta

Goniometrické funkce úhlů větších než 90°

Goniometrie - tabulka důležitých hodnot

Goniometrie - vzorce

Orientovaný úhel, jednotková kružnice, goniometrické funkce

Hospodářské výpočty   Hospodářské výpočty
Intervaly Intervaly a množiny

Intervaly čísel a lineární nerovnice

Intervaly čísel a nerovnice

Soustavy nerovnic (včetně lineárních nerovnic a intervalů)

 
Iracionální rovnice Iracionální rovnice  
Kombinatorika    
Komplexní čísla Komplexní čísla a kvadratické rovnice v C  
Kvadratická funkce Kvadratická funkce Kvadratická funkce
Grafické řešení kvadratických nerovnic

Kvadratické nerovnice

Kvadratické nerovnice a nerovnice v součinovém a v podílovém tvaru  
Kvadratické rovnice pro studijní obory

Kvadratické rovnice pro učební obory

Kvadratické rovnice s parametrem
Kvadratické rovnice

Kvadratické rovnice, rozklad trojčlenu na součin, vztahy mezi kořeny a koeficienty

Kvadratické rovnice, rozklad trojčlenu na součin, vztahy mezi kořeny a koeficienty, algebraické výrazy

Kvadratické rovnice, rozklad trojčlenu na součin, vztahy mezi kořeny a koeficienty, procenta

 
Lineární nerovnice Intervaly čísel a lineární nerovnice

Lineární nerovnice

Soustavy nerovnic (včetně lineárních nerovnic a intervalů)

Nerovnice a soustavy nerovnic
Logaritmické rovnice

Logaritmy a věty o logaritmech

Exponenciální a logaritmické rovnice

Exponenciální a logaritmická funkce, logaritmy

Logaritmy, věty o logaritmování

Logaritmy, věty o logaritmování
  Maturitní testy - krátké

Maturita státní

Maturita státní
Množiny a intervaly

Množiny a operace s nimi

Základy teorie množin
Intervaly a množiny  
Mocniny a odmocniny

Mocniny a odmocniny pro obor Kadeřník

Mocniny a odmocniny pro učební obory

Mocniny ve tvaru c. 10n

Druhá a třetí mocnina a odmocnina na kalkulačce

Druhá a třetí mocnina a odmocnina zpaměti

Mocniny a odmocniny

Výpočty s čísly c . 10n, Pythagorova věta
Nepřímá úměrnost   Funkce, lineární funkce a nepřímá úměrnost
Nerovnice a nerovnice v součinovém nebo v podílovém tvaru

Nerovnice s absolutní hodnotou

Intervaly čísel a nerovnice

Kvadratické nerovnice a nerovnice v součinovém a v podílovém tvaru

 
Planimetrie pro učební obory

Planimetrie pro studijní obory

Kruh, kružnice a jejich části

Planimetrie - základní vlastnosti a vlastnosti trojúhelníků

Planimetrie - vlastnosti trojúhelníků a čtyřúhelníků

Výpočty rovinných útvarů

Planimetrie - vlastnosti trojúhelníku
Podobnost trojúhelníků Poměr pro 7. ročník  
Poměr Poměr, trojčlenka

Poměr, trojčlenka, procenta

 
Posloupnosti Posloupnosti

Posloupnosti a komplexní čísla

 
Pravděpodobnost    
Procenta Procenta

Procenta pro 7. ročník

Procenta pro 7. ročník
Převody jednotek Převody jednotek

Převody jednotek pro 6. ročník

 
Přímá a nepřímá úměrnost    
Pythagorova věta pro studijní obory

Pythagorova věta pro učební obory

   
Lineární rovnice

Lineární rovnice pro učební obory

Lineární rovnice s parametrem

Rovnice lineární

Rovnice s absolutní hodnotou
Rovnice

Rovnice I

 
Rozklad kvadratického trojčlenu na součin    
Shodná zobrazení    
Shodnost pro 7. ročník    
Shodnost trojúhelníků    
Slovní úlohy o pohybu

Slovní úlohy o směsích

Slovní úlohy o společné práci

Slovní úlohy pro obor Kadeřník

Slovní úlohy řešené rovnicí pro učební obory

Slovní úlohy řešené soustavou rovnic

 

   
Soustavy lineární a kvadratické rovnice

Soustavy rovnic

Soustavy rovnic o více neznámých

Soustavy rovnic pro obor Kadeřník

Soustavy rovnic pro učební obory

 

Soustavy lineární a kvadratické rovnice

Soustavy rovnic

Soustavy rovnic o více neznámých
Soustavy lineární a kvadratické rovnice
Soustavy nerovnic o jedné neznámé Soustavy nerovnic

Soustavy nerovnic (včetně lineárních nerovnic a intervalů)

Nerovnice a soustavy nerovnic
Statistika

Základy statistiky pro obor Kadeřník

Statistika Statistika
Stereometrie pro studijní obory

Stereometrie pro učební obory

Kvádr, krychle, hranol

Povrchy a objemy těles

Stereometrie - kvádr, krychle, hranol

Stereometrie

Stereometrie I

Stereometrie - opakování teorie

Stereometrie - opakování celé kapitoly

Válec, jehlan

Válec, kruh, kružnice, kruh

 
Trojčlenka   Trojčlenka pro 7. ročník
Vyjádření neznámé ze vzorce Vyjádření neznámé ze vzorce  
Výroková logika    
Vzorce z planimetrie a ze stereometrie    
Znázornění reálných čísel na ose, porovnávání čísel, absolutní hodnota čísla    
     
FYZIKA    
Akustika Akustika  
 

Akustika a optika

 
Archimédův zákon, vztlaková síla Vztlaková síla, proudění tekutin  
Astronomie a astrofyzika Astronomie a astrofyzika  
Částicové složení látek    
Dynamika hmotného bodu a soustavy hmotných bodů Dynamika hmotného bodu a soustavy hmotných bodů Dynamika hmotného bodu a soustavy hmotných bodů
Dynamika pro učební obory    
Elektromagnetická indukce    
Elektrická práce, elektrický výkon, účinnost Elektrická práce, elektrický výkon, účinnost  
Elektrické pole    
  Elektrický náboj pro 6. ročník  
Elektrický náboj, elektrické pole Elektrický náboj, elektrické pole  
Elektrický náboj, elektrické pole, kapacita vodiče    
Elektrický obvod    
Elektrický proud pro tercii    
Elektrický proud v kapalinách Elektrický proud v kapalinách  
Elektrický proud v kovech   Elektrický proud v kovech
Elektrický proud v plynech Elektrický proud v plynech  
Elektrický proud v polovodičích Elektrický proud v polovodičích  
Elektrický výboj, blesk a ochrana proti němu    
Elektrometr a elektroskop    
Elektřina a magnetismus pro SOŠ Elektřina a magnetismus  
    Fyzikální pokusy - projekt
Gravitační pole pro vyšší gymnázium Gravitační pole pro vyšší gymnázium  
Gravitační pole. Gravitační síla    
Hydrostatická síla, hydrostatický tlak Hydrostatika pro 7. ročník  
Jaderná fyzika Jaderná fyzika  
Jednoduché stroje Jednoduché stroje  
Kalorimetrická rovnice    
Kapaliny Vlastnosti kapalin  
Kinematika pro učební obory Kinematika  
Kinetická teorie látek    
    Kirchhoffovy zákony
Kmitání mechanického oscilátoru    
Kruhový děj s ideálním plynem Kruhový děj a tepelné motory  
Látky a tělesa    
Lom světla, optické přístroje Lom světla, optické přístroje  
Magnetické pole vodiče s elektrickým proudem    
Magnetické vlastnosti látek Magnetické vlastnosti látek pro 6. ročník  
Mechanická práce a mechanická energie pro vyšší gymnázium   Mechanická práce a mechanická energie pro vyšší gymnázium
Mechanická práce, výkon a energie pro učební obory Práce, výkon, energie  
Mechanické vlnění pro vyšší gymnázium    
Mechanický pohyb Mechanický pohyb těles Mechanický pohyb těles
Mechanika kapalin    
Mechanika kapalin pro studijní obory Mechanika kapalin a plynů  
Mechanika kapalin pro učební obory Pascalův zákon, hydrostatika  
Mechanika kapalin a plynů pro vyšší gymnázium    
Mechanika plynů    
Mechanika tuhého tělesa pro učební obory Mechanika tuhého tělesa  
Mechanika tuhého tělesa pro vyšší gymnázium Mechanika tuhého tělesa pro vyšší gymnázium  
  Mechanika pevných látek  
Měrná tepelná kapacita    
  Meteorologie  
Modely struktury látek různého skupenství    
Newtonovy pohybové zákony pro studijní obory    
Newtonovy pohybové zákony pro učební obory Newtonovy pohybové zákony  
Ohmův zákon Ohmův zákon  
Optika pro SOŠ    
Optika pro studijní obory Optika  
  Optika pro tercii  
Optika pro učební obory    
Pascalův zákon    
Práce, výkon, energie   Práce, výkon, energie a účinnost
Proudění vody a vzduchu Vztlaková síla, proudění tekutin  
Převody jednotek Převody jednotek  
Rovnovážný stav soustavy    
Sériové a paralelní zapojení Sériové a paralelní zapojení  
  Síla, měření síly, gravitační pole  
Struktura a vlastnosti kapalin    
Struktura a vlastnosti pevných látek Struktura a vlastnosti pevných látek a kapalin  
Struktura a vlastnosti plynů    
Střídavý proud, trojfázový proud, transformátory    
Tepelné jevy    
  Tepelné motory  
  Teplo Teplo
Teplota a její měření    
Termika Termika  
 

Termika včetně příkladů

 
Termodynamická teplota    
Těžiště a rovnovážné polohy    
Úvod do fyziky, soustava SI, převody jednotek    
Vedení elektrického proudu v různých látkách    
Vlastnosti látek    
Vnitřní energie, práce, teplo   Vnitřní energie, práce, teplo
Vodiče a izolanty    
Vzájemné působení těles. Síla    
Vznik elektrického proudu    
Základní poznatky molekulové fyziky a termodynamiky Základní poznatky molekulové fyziky a termodynamiky  
Zaokrouhlování fyzikálních veličin, chyby měření    
Změny skupenství látek Změny skupenství látek Změny skupenství látek
Změny skupenství látek pro nižší gymnázium    
     
INFORMATIKA    
Autorská práva v informatice    
  Bezpečná práce na počítači  
Bitmapová grafika - užitečné programy    
Datové schránky   Datové schránky
Elektronický podpis   Elektronický podpis
E-mailový klient    
HW složení počítače, tiskárny, skenery, archivační média HW složení počítače, tiskárny, skenery, archivační média  
Hygiena ICT    
Internet Internet  
  Internet pro 5. a 6. ročník  
    Internetové vyhledávače
Klávesnice Klávesnice  
Komprimace a zálohování dat    
Matematické soustavy v informatice   Matematické soustavy v informatice
Microsoft Excel    
Microsoft office Microsoft office  
Microsoft Power Point Microsoft Power Point  
Microsoft Word Microsoft Word  
    Odeslání e-mailu
Operační systémy, Windows Operační systémy, souborové manažery  
Outlook Express    
Počítačová grafika Počítačová grafika  
Počítačová kriminalita    
Počítačové programy Počítačové programy  
 

Počítačové programy, viry a antiviry

 
Počítačové viry, antivirové programy Počítačové viry, antivirové programy  
Pravidla pro psaní e-mailu    
Připojení skeneru a digitálního fotoaparátu    
Sociální sítě Sociální sítě  
Total commander    
    Tvorba webu ve Wordu
Údržba a ochrana dat    
Ukládání dat z Internetu do počítače    
Videokonference    
Zabezpečení dat    
  Základy fotografování  
Základní pojmy, historie počítačů Základní pojmy, historie počítačů  
Základní typografická pravidla Základní typografická pravidla  
Zoner Callisto Zoner Callisto  
Zoner Photo Studio Zoner Photo Studio  
     
OBČANSKÁ NAUKA    
Cestujeme společně - městskou dopravou; pendolínem; sami, ale mezi ostatními...    
Cestujeme společně - v letadle; v hotelu; v kavárně...    
Cíle OSN EU, OSN, NATO, svět  
ČR a Evropa; Rada Evropy EU, OSN, NATO, svět  
Daně a jejich vztah k rodině Rodina a její význam, funkce rodiny  
Dary a květiny Etiketa všedního dne IV  
Druhá světová válka Náš stát a jeho funkce  
Etapy lidského života, mezigenerační vztahy Lidská společnost  
Etika ctnosti hedonistická a utilitaristická etika Etika, morálka, mravnost  
Etika v životě člověka Etika, morálka, mravnost  
Etiketa všedního dne  - I Etiketa všedního dne I  
Etiketa všedního dne - II Etiketa všedního dne II  
Etiketa všedního dne - III    
Etiketa všedního dne - IV Etiketa všedního dne IV  
Etiketa všedního dne - V    
Globalizace světa EU, OSN, NATO, svět  
Historie českého národa Náš stát a jeho funkce  
Hlavní orgány Evropské unie EU, OSN, NATO, svět  
Hlavní orgány OSN a jejich sídla EU, OSN, NATO, svět  
Hospodářský život rodiny Rodina a její význam, funkce rodiny  
Jak líbat a nepolíbit Etiketa všedního dne IV  
Jak s vizitkami... Etiketa všedního dne IV  
Jak se představujeme Etiketa všedního dne IV  
Jak se zdravíme Etiketa všedního dne IV  
Komunikace a konfliktní situace mezi lidmi Lidská společnost  
Kriminalita, terorismus, války EU, OSN, NATO, svět  
Lidská práva, Listina práv a svobod, práva dítěte EU, OSN, NATO, svět  
Mnichov 1938, okupace 1939 Náš stát a jeho funkce  
Morálka Etika, morálka, mravnost  
Mravnost, autonomní a heterotomní morálka Etika, morálka, mravnost  
Náboženské sekty Lidská společnost  
Národy a státy Lidská společnost  
Nedostatek energetických zdrojů v současném světě EU, OSN, NATO, svět  
Nejznámější náboženství, křesťanské svátky Lidská společnost  
Období normalizace Náš stát a jeho funkce  
Období první a druhé republiky Náš stát a jeho funkce  
Obrana a bezpečnost ČR - NATO EU, OSN, NATO, svět  
Oslovování Etiketa všedního dne I  
OSN - vznik a historie EU, OSN, NATO, svět  
Počátky totalitního státu Náš stát a jeho funkce  
Politické strany v ČR a jejich volební programy Náš stát a jeho funkce  
Politický systém v našich zemích v období 1918 až 1989 Náš stát a jeho funkce  
Politický systém v současné ČR Náš stát a jeho funkce  
Pozice ČR v současném světě Náš stát a jeho funkce  
Právo a moc Člověk a právo  
Pražské jaro 1968 a srpnové události Náš stát a jeho funkce  
Přehled nejvýznamnějších představitelů občanského života Náš stát a jeho funkce  
PUNK, vlajkonoši, motorkáři Lidská společnost  
Rasy, etnika, národ, národnost Lidská společnost  
Rodina a její význam, funkce rodiny Rodina a její význam, funkce rodiny  
Rok 1989 - sametová revoluce, pád komunistického režimu Náš stát a jeho funkce  
Rozpad ČSFR, vznik samostatné České republiky v roce 1993 Náš stát a jeho funkce  
Skupiny vrstevníků - třída, internát Lidská společnost  
Smysl lidského života Lidská společnost  
Sociálně patologické jevy Lidská společnost  
Sociální rozvrstvení společnosti, postavení mužů a žen, majorita a minority, problémy soužití Lidská společnost  
Sociální útvary Lidská společnost  
Sociální zabezpečení rodiny Rodina a její význam, funkce rodiny  
Stát a funkce státu Náš stát a jeho funkce  
Struktura veřejné správy a samosprávy Náš stát a jeho funkce  
Systém vzdělávání v ČR Náš stát a jeho funkce  
Šikana Lidská společnost  
Tolerance, xenofobie z azylantů a migrantů EU, OSN, NATO, svět  
Toxikománie, AIDS Lidská společnost  
Ústava České republiky Náš stát a jeho funkce  
Ve společnosti si nejsme všichni rovni Etiketa všedního dne II  
Víra a ateismus Lidská společnost  
Volby do Evropského parlamentu EU, OSN, NATO, svět  
Volby v ČR - jejich druhy a pravidla Náš stát a jeho funkce  
Volný čas Lidská společnost  
Význam práva pro společnost Člověk a právo  
Vznik Evropské unie a její historie EU, OSN, NATO, svět  
Základní fáze legislativního procesu Člověk a právo  
Základní principy demokracie Lidská společnost  
Zdravý životní styl Lidská společnost  
Znečištění životního prostředí EU, OSN, NATO, svět  
Žebříček životních hodnot Lidská společnost  
     
CHEMIE Opakování chemie celého roku  
Deriváty uhlovodíků    
Disperzní soustavy    
Elektronegativita a chemická vazba    
Hydroxidy Oxidy, kyseliny, hydroxidy a soli  
Chemické látky a jejich směsi    
Chemické prvky Chemické prvky  
Chemické reakce a jejich zápis    
Chemie - úvod    
Chemie v životě člověka    
Kyseliny Oxidy, kyseliny, hydroxidy a soli  
Oxidy Oxidy, kyseliny, hydroxidy a soli  
Periodický zákon, periodická soustava prvků    
Přírodní látky    
Relativní atomová a molekulová hmotnost    
Rozlišování látek    
Rozpustnost látek    
Roztoky    
Složení roztoků a výpočty koncentrací    
Soli Oxidy, kyseliny, hydroxidy a soli  
Stavba atomu    
Stavba atomu, chemická vazba    
Struktura atomového obalu    
Uhlovodíky    
Voda a vzduch    
Výpočty z chemických vzorců a rovnic    
     
BIOLOGIE Biologie člověka  
Dýchací soustava    
Endokrinní soustava    
Kostra    
Močový systém    
Nervová soustava    
Pohlavní soustava muže    
Pohlavní soustava ženy    
Smyslová soustava    
Soustava krevního oběhu    
Soustava tělního pokryvu    
Svalová soustava    
Trávicí soustava    
Vývoj člověka    
Vývoj dítěte    
     
EKOLOGIE Ekologie  
Biotické podmínky života    
Ekologie a její obory, vztahy mezi organismy a prostředím    
Energetické zdroje Země    
Odpady    
Ochrana přírody a krajiny    
Přírodní zdroje energie a surovin    
Půda z hlediska ekologie    
Vliv prostředí na člověka    
Voda z hlediska ekologie    
Vzduch z hlediska ekologie    
Zásady trvale udržitelného rozvoje    
     
OBCHODNÍ KORESPONDENCE    
Obchodní korespondence Obchodní styk

Personální písemnosti

Právní písemnosti a manipulace s písemnostmi

 
Kopírka, skener a tiskárna    
Telefon, fax a diktafon    
     
DĚJEPIS    
Dějiny českého státu Dějiny českého státu I

Dějiny českého státu II

Dějiny českého státu IIa

Dějiny českého státu IIb

 
     
ZEMĚPIS    
Zeměpis České republiky - 1. díl Zeměpis ČR I

Zeměpis ČR II

Zeměpis ČR IIa

Zeměpis ČR IIb

 
Zeměpis České republiky - 2. díl (regiony)    
     
RUSKÝ JAZYK    
  Raduga - Cvičení 5. lekce  
  Raduga - Cvičení 6. lekce  
  Raduga - Cvičení 7. a 8. lekce  
  Raduga - Cvičení 7. lekce  
  Raduga - Cvičení 8. lekce  
  Raduga - Opakování slovíčka 5. a 6. lekce  
  Raduga - Opakování slovíčka 5., 6. a 7. lekce  
  Raduga - slovíčka 5. lekce  
  Raduga - slovíčka 6. lekce  
  Raduga - slovíčka 7. lekce  
  Raduga - Slovíčka 8. lekce  

Poslední aktualizace této stránky proběhla 04. prosince 2016 20:59